Beroendecentrums organisation

Fakta om Beroendecentrum i Värmland, arbetssätt och organisation

Beroendecentrum startade som ett treårigt samverkansprojekt mellan Landstinget i Värmland (LiV), öppenvårdspsykiatri och Värmlands Läns Vårdförbund (VLV), Värmlands samtliga 16 kommuner.  1 april 2007 anställdes en enhetschef samt två projektledare för bland annat uppstart av verksamheten. 1 november 2007 anställdes personalgruppen på 18 st. Under november sammansvetsades och utbildades personalgruppen. Öppet hus och officiell invigning var den 11 december 2007.

Parallellt med projektet Beroendecentrum bedrevs i Värmland projekt ”Ett kontrakt för livet” kopplat till verksamheten.

Projektledarna har haft funktion av implementering av Nationella riktlinjer samt metodstöd i Värmland och på  Beroendecentrum.

Fr o m jan 2009 var projektledarna samt Värmlands läns Vårdförbund och landstinget i Värmland delaktiga i SKL projektet "Kunskap till Praktik", detta upphörde december 2014, men fortsatte i SKLs regi under namnet MILK där representanter från länens träffas 2 ggr/år angående missbruk och utvecklingsfrågor. Detta leds av representanter från SKL.

Efter att ha verkat i projektform under perioden 2007-2013 så permanentades Beroendecentrums verksamhet 2013.

Beroendecentrum har en styrgrupp, bestående av tjänstemän och politiker från landsting och kommuner(se under rubrik Kunskap till Praktik Värmland/styrgrupper) styrgruppen är även styrgrupp över utvecklingsfrågor i länet vad det gäller området missbruk/beroende.

Organisationsskiss, innehåll  Beroendecentrum (ppt)

Organisationsskiss Kunskap till Praktik Värmland 2009-2014(ppt)