Kansliet

Kanslifunktionen för Värmlands läns vårdförbund.

Kontakt

Adress  Värmlands Läns Vårdförbund
c/o Forshaga Kommun
Box 93
667 22 FORSHAGA

Besöksadress  Storgatan 52,  FORSHAGA (kommunhuset)

Telefon    054 – 17 20 00 (vx) Samma som Forshaga kommuns växel
Fax   054 – 87 34 61
e-post  varmlandsvardforbund@forshaga.se

Organisationsnummer 222000 - 0406
Plusgiro  640 92 23 - 2
Bankgiro  5212 - 5168
Bank  Nordea

Fakta om kanslifunktionen

Sedan 2005-03-01 svarar Forshaga kommun för den administrativa ledning en av Värmlands Läns Vårdförbund. Sedan 2006-01-01 har även personal- och ekonomiadministration tagits om hand av Forshaga kommun. Vårdförbundet är ett eget företag i personal- och ekonomisystem.

Arkivet är funktionellt uppdelat inom Forshaga Kommun, men hålls åtskilt från kommunens egna handlingar. Huvudarkivet finns i särskild lokal som disponeras av Vårdförbundet, medan ekonomi- och personalavdel-ningarna har handlingar som anknyter till dess dagliga verksamhet. Avtal med Värmlandarkiv har träffats för den långsiktiga förvaringen av dokument.

Vårdförbundet köper kanslifunktionen av Forshaga kommun. I de fall andra tjänsteköp förekommer upprättas separata överenskommelser.