Styrgrupper

Central ledningsgrupp (CLG) – för utveckling av missbruk- och beroendevården i Värmland                                                                                                                              Organisationsskiss

Från och med jan 2017 gäller ändrad styrning- och ledning vad det gäller länets utvecklingsarbete angående missbruk- och beroendevården. Den tidigare ledningsgruppen Länsstyrgruppen, är upplöst och ersatts av en operativ tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp. Den Centrala ledningsgruppen består av följande representanter:

Monica Persson                          Socialdirektör Karlstads kommun                                       Monica Hammar                        Socialchef  Hagfors kommun                                             Mathias Karlsson                       Områdeschef  öppenvård landstinget                               Carolin Isaksson                        Verksamhetschef länsgemensam psykiatri landstinget   Åsa Löfvenberg                          Ledningsstrateg landstinget                                                   Bengt Palo                                  Förbundschef  Värmland läns Vårdförbund                           Leif Martinsson                         Utvecklingsledare Värmlands läns  Vårdförbund/Liv

Minnesanteckningar CLG 170306

Minnesanteckningar CLG 170530

Minnesanteckningar CLG 170914

Politisk styrgrupp består av 2 landstingspolitiker och 2 kommunpolitiker (socialnämndsordföranden). Den politiska styrgruppen representeras av:

Kenneth Eriksson   (s)             Ordförande Värmlands läns Vårdförbund                           Carola Bolmstedt   (mp)          Vice ordförande Värmlands läns Vårdförbund                Marianne Utterdahl (SIV)      Landstinget i Värmland                                                            Mats Sandström  (s)                Landstinget i Värmland

Minnesanteckningar politisk styrgrupp

Protokoll PS-MBV 2017-02-17

Protokoll Ps-MBV 2017-05-19

Ledningsgrupp  Beroendecentrum     

Åsa Andersson IFO-chef Filipstads kommun

Per Söderberg Socialchef Hammarö kommun

Carolyn Isaksson Verksamhetschef länsgemensam psykiatri

Niklas Dannberg Avdelningschef Beroendecentrum

Bengt Palo Förbundschef Värmlands läns Vårdförbund

Minnesanteckningar – ledningsgrupp Beroendecentrum   

Styrgrupp BC 2017-02-24

Styrgrupp BC 2017-05-30

Lokala ledningsgrupper i Värmland

Lokala styrgrupper – 31 aug 2017