Styrgrupper

Central ledningsgrupp (CLG) – för utveckling av missbruk- och beroendevården i Värmland                                                                                                                              Organisationsskiss

Från och med jan 2017 gäller ändrad styrning- och ledning vad det gäller länets utvecklingsarbete angående missbruk- och beroendevården. Den tidigare ledningsgruppen Länsstyrgruppen, är upplöst och ersatts av en operativ tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp. Den Centrala ledningsgruppen består av följande representanter:

Monica Persson                          Socialdirektör Karlstads kommun                                       Monica Hammar                        Förvaltningschef Forshaga kommun                                             Mathias Karlsson                       Områdeschef  öppenvård landstinget                               Carolin Isaksson                         Verksamhetschef länsgemensam psykiatri landstinget Åsa Löfvenberg                           Ledningsstrateg landsting Pär Johansson                            Förbundschef Värmland läns Vårdförbund                               Leif Martinsson                          Utvecklingsledare VLV/Liv

Minnesanteckningar CLG 170306

Minnesanteckningar CLG 170530

Minnesanteckningar CLG 170914

Minnesanteckningar CLG 171128

Politisk styrgrupp består av 2 landstingspolitiker och 2 kommunpolitiker (socialnämndsordföranden). Den politiska styrgruppen representeras av:

Kenneth Eriksson   (s)             Ordförande Värmlands läns Vårdförbund                          Carola Bolmstedt   (mp)          Vice ordförande  Värmlands läns                                          Marianne Utterdahl  (SIV)      Landstinget i Värmland                                                                 Mats Sandström (s)                  Landstinget i Värmland

Minnesanteckningar politisk styrgrupp

Protokoll PS-MBV 2017-02-17

Protokoll Ps-MBV 2017-05-19

Protokoll PS-MBV 2017-09-22

Ledningsgrupp  Beroendecentrum     

Åsa Andersson IFO-chef Filipstads kommun

Per Söderberg Socialchef Hammarö kommun

Carolyn Isaksson Verksamhetschef länsgemensam psykiatri

Niklas Dannberg Avdelningschef Beroendecentrum

Pär Johansson Förbundschef Värmlands läns Vårdförbund

Minnesanteckningar – ledningsgrupp Beroendecentrum   

Styrgrupp BC 2017-02-24

Styrgrupp BC 2017-05-30

Lokala ledningsgrupper i Värmland

Lokala ledningsgrupper nov 2017