MILK missbruk och beroende i landsting och kommun

SKL MILK

Från och med 2015 sker ett fortsatt arbete med nätverksträffar 2 ggr per år med representanter från landets län och SKL. Sammankallande är SKL och syftet är att bevaka frågor, nyheter och aktuella projekt inom missbruk/beroende.

Värmland läns överenskommelse jan 2009-2014

SKL drev ett utvecklingsarbete, Kunskap till praktik, kring missbruk och beroendefrågor under 2008-2014. Utvecklingsarbetets viktigaste områden var brukarmedverkan, förstärkt kompetens, samverkan, uppföljning av resultat samt stärkt barn- och föräldraperspektiv.

Genom överenskommelser mellan SKL och regeringen tog kommuner, landsting och regioner ansvar för att omsätta evidensbaserad kunskap i praktiken inom missbruks- och beroendevården. Målet var att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för en evidensbaserad praktik.

Värmlands län (landstinget och samtliga kommuner) skrev avtal med SKL 2009 och har under perioden 2009-2014 varit en deltagande aktör i utvecklingsarbetet.

Sammanställningen från SKL Kunskap till praktik:

SKL Utveckling av missbruks-och beroendevården, tillbakablickar och framtidsutsikter

Genomförandeplan Värmland - SKL  jan 2009

SKL-bilaga, överenskommelse Värmland (doc)

SKL bilaga, genomförandeplan Värmland (doc)