skip to Main Content

Konferenser

Länskonferens – unga/unga vuxna med risk- och missbruk

Inbjudan 28 oktober

 

Konferens – länsdialog SKL MILK 15 nov 2019

SKL MILK besöker alla län och turen har nu kommit till Värmland. SKL presenterar och har dialog angående  Handlingsplan mot missbruk och beroende – Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år. Deltagare är representanter från den politiska styrgruppen, den centrala ledningsgrupp samt de lokala ledningsgrupperna (styr- och ledningsgrupper för missbruks- och beroendevården i länet).

Program

Deltagarlista

Mikael Malm/Zophia Mellgren SKL

SKL Länsdialog Värmland

Leif Martinsson Värmlands läns Vårdförbund/Region Värmland

Beroendemottagningar unga och vuxna

Pär Johansson Värmlands läns Vårdförbund

MILK-konferensen Värmlands läns Vårdförbund

Grupparbete

Diskussionsfrågor

Gruppdiskussion – redovisning mottagningar för unga och vuxna

Konferens missbruk/beroende 8 oktober 2019

I Värmland regleras beroendevården via lednings- och styrgrupper med tillhörande läns- och lokala överenskommelser.  För att mer möta personal som möter personer med missbruk/beroende bjuder den Centrala ledningsgruppen in till en gemensam utbildningskonferens i Karlstad med inslag av goda exempel, fakta och forskning kring målgruppen.

Inbjudan

Dagordning

Deltagarlista

Spelberoende – Mattias Hollinder/Johan Lilljebjörn Karlstad öppenvård

Spelberoendebehandling

Samsjuklighet – Edvard Smith Psykiatriska öppenvården

Samsjuklighet

Cannabis och Läkemedel – Ann-Sofie Johansson Beroendecentrum Stockholm

Cannabis och läkemedel

Kent W Nilsson – Arv & Miljö Uppsala Universitet

Arv & miljö del 1Arv & miljö del 2

Pär Johansson – Ledningsgrupper organisation Värmlands läns vårdförbund

Ledningsgrupper vad är på gång

Leif Martinsson – Integrerade mottagningar Beroendecentrum Värmland

Beroendemottagningar

Beroendemottagning unga rapport

Diskussionsfrågor – Vad behöver politiken höra…vad behövs göras lokalt…

Diskussionsfrågor -svar

Beroendeproblematik hos äldre 17 maj 2019

Alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat i landet och samtidigt kan det vara problematiskt för personal inom bland annat hemtjänst och LSS och annan vård som möter äldre med alkoholproblem. Centrala ledningsgruppen för missbruks- och beroendevården (CLG-MBV) bjöd in till en halvdags utbildning i detta med ett hundratal deltagare.

Introduktion, in och utcheckning, frågor till dr Karin Lendrup, intryck från gruppdiskussion

Karin Lendrup Äldre och alkohol

Monica Hammar förvaltningschef Forshaga

Jessica Bergman Vård och omsorgschef Årjäng

Hans Kleine Bemötande

Du som vill ta del av Modell för fördelning av kommunala verksamheter vid samsjuklighet kontakta Monica Hammar direkt via e-post monica.hammar@forshaga.se

Dialogmöte ledningsgrupper 7 mars 2019

Dialogmöte med Centrala ledningsgruppen för missbruks- och beroendevården samt de 5 lokala ledningsgrupperna.

Dagordning

Åhörarkopior

Ledning och styrning

Värmlands läns vårdförbund

Nationella handlingsplanen och annan data

Diskussionsunderlag

Dialog och diskussion

Reflektion från grupperna

Reflektion


Tidig upptäckt av risk- och missbruk hos unga

Inbjudan till fortbildning

Tidig upptäckt av risk- och missbruk hos unga
Alla som arbetar med barn och unga vet att risk- och missbruk av olika substanser förekommer. Du som i ditt arbete möter unga i skolan, socialtjänst och hälso och sjukvården har också ett professionellt ansvar att upptäcka och identifiera risk- och missbruk. Nästan alltid krävs samarbete mellan skola, socialtjänst och hälso och sjukvård för att den unge ska få bästa hjälp till en hälsosam utveckling.

Lokalt professionellt samarbete
Centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland bjuder in till gemensam fortbildningsdag i syfte att stärka det lokala professionella nätverket. Med god kännedom om varandra blir samarbete runt den unge bättre, förmågan ökar att upp-täcka risk och missbruk tidigt och individanpassningen av metoder för-enklas.

Fortbildningsdagen anordnas med samma program vid
fyra tillfällen under vintern 2018/2019.

• Faktapass verksamma metoder
• Goda exempel från länet
• Fallbeskrivningar
• Hur få till mer individanpassat samarbete?
Lärdomar från förr

Plats och tid

SUNNE Frykenstrand
Torsdag 15 november 2018
Kl 09 – 1530
samlingskaffe från 0830
anmälan senast 8 november

ARVIKA Scandic
Torggatan 9
Tisdag 11 december 2018
Kl 09 – 1530
samlingskaffe från 0830
anmälan senast 4 december

KRISTINEHAMN
Folkets Hus
Västerlånggatan 21
Tisdag 22 januari 2019
Kl 09 – 1530
samlingskaffe från 0830
anmälan senast 15 januari

KARLSTAD
Scandic Klarälven
Tisdag 19 februari 2019
Kl 09 – 1530
samlingskaffe från 0830
anmälan senast 12 februari

Målgrupp
Personal inom elevhälsan,
socialtjänst, första linjen,
ungdomsmottagning, BUP.

Sista anmälningsdag
1 vecka innan
Se datum ovan!

Kostnad
Ingen kostnad tas ut.
Vi bjuder på kaffe och lunch.
Dagen finansieras med
statliga medel.
Kom ihåg att anmäla dej!

Information och närmare upplysning
Leif Martinsson, utvecklingsledare leif.martinsson@liv.se
054 61 98 31
Åsa Löfvenberg ledningsstrateg
Asa.lofvenberg@liv.se
054 61 42 68

Anmälan via länken nedan:

Webanmälan

Åhörarkopior

Åsa Löfvenberg Program

Anna Enström Risk- och missbruk hos unga. Hur arbetar elevhälsan

Filipstad Värmlands framtid

Värmlands framtid och projektparaply

Leif Martinsson länsöverenskommelsen

Marie Ohm Tidig upptäckt – Projekt Pilen

Nexus Karlstad kommun

Länsöverenskommelse barn och unga, Workshop för unga: 4 oktober 2017 (Karlstad)

Centrala ledningsgruppen för utvecklingsfrågor inom missbruk bjöd in till en workshop utifrån Länsöverenskommelse för barn och unga med i risk- och missbruk. Komplex problematik hos barn och unga är ofta kopplat till missbruk och beroende. För att stödja barnet, ungdomen och förbättra möjligheterna till en god hälsoutveckling behöver många personer i olika verksamheter samarbeta. För att kunna erbjuda likvärdigt stöd i hela länet baserar samtliga aktörer sina respektive insatser utifrån Länsöverenskommelse för barn och unga. Detta gäller skola, vårdcentral, första linjen, ungdomsmottagningar, BUP, socialtjänst och vuxenpsykiatri.

Senast vid årsskiftet 2017/18 skall lokala överenskommelser tas fram. Överenskommelserna ska synliggöra varje aktörs ansvar – vem gör vad. De lokala ledningsgrupper i länet som redan finns för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik rekommenderas att även omfatta gruppen barn och unga.

Länsöverenskommelse barn och unga

Program 4 oktober + ledn styrn för utveckling av missbruks-beroendevården i Värmland

Fakta om målgruppen + länsöverenskommelsen Leif Martinsson utvecklingsledare

Lisa Pellikka – Så här gjorde vi för att bygga upp

Anneli Ben Or Karin Swensån Retzman Karlstad samarbete vuxen avd + fam avd

Mall för lokal överenskommelse

Back To Top