skip to Main Content

Överklagande

Kommunmedlemmar i medlemskommunerna har möjlighet att överklaga ett beslut genom laglighetsprövning. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i medlemskommunen. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten ombeslutet har kommit till på lagligt sätt, beslutet rör något som är en angelägenhet för förbundet, det organ som fattat beslutet har haft rätt att göra det, eller beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Förvaltningsrätten kan endast fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Domstolen kan inte ändra beslutet. Begäran om laglighetsprövning ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från det att förbundet anslagit det justerade protokollet över beslutet.

I överklagandet ska anges
– vilket beslut som överklagas.
– vilken nämnd eller person som har fattat beslutet.
– varför beslutet anses oriktigt och de omständigheter som överklagandet grundas på.
– namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den som överklagar beslutet.

Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Sammanträdestider för Direktionen 2018 är 16 mars 9.00-12.00, 1 juni 9.00-12.00, 19 oktober 9.00-16.00, 30 november 9.00-12.00.

Plats: Forshaga kommunhus Storgatan 52, lokal Klarälven.

Back To Top