skip to Main Content

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt och manuellt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post och när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom förbundet hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att utföra de uppdrag vi ansvarar för. Det kan till exempel vara för att;

  • Utföra våra uppdrag inom de verksamhetsgrenar förbundet är ansvariga för.
  • Direktionen ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
  • Samverka med externa aktörer.
  • Ta hand om initiativ, synpunkter och frågor från enskilda.
  • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
  • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
  • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
  • Informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
  • Rekrytera nya medarbetare.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydd för grundläggande intressen
  • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

Många personuppgiftsbehandlingar inom förbundet grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@forshaga.se eller via telefon 054-17 20 00. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  • Uppgifter från andra myndigheter, till exempel hemkommun.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Automatiserat beslutsfattande

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter eller företag om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

  • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
  • Marknadsföring och information (webb, utskrift och sociala medier).
  • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Vill du ha ett registerutdrag kan du vända dig till dataskyddsombudet via e-post, dataskyddsombud@forshaga.se eller via telefon 054-17 20 00.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till förbundetss dataskyddsombud som du når via Forshaga kommuns växel 054-17 20 00 eller via e-post dataskyddsombud@forshaga.se.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Direktionen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom förbundets verksamhetsområde.

Organisationsnummer: 222000 – 0406
Adress: Värmlands läns Vårdförbund, Box 93, 667 22 Forshaga

Vem är dataskyddsombud?

Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@forshaga.se eller via kommunens växel, telefon 054-17 20 00.

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området.

Back To Top