skip to Main Content

Flöjtens Vårdinnehåll

Vården baseras på kunskaper i utvecklingspsykologi enligt psykodynamisk teori och psykosocialt arbete samt praktisk/pedagogisk barnavård.

Vårdmetoden innebär praktiska pedagogiska insatser i vardagsmiljön för att stärka och främja barnens utveckling. Att erbjuda en trygg, barnvänlig och hemlik miljö med rutiner som ingår i en välfungerande tillvaro. Vi arbetar på uppdrag av den kommunala socialtjänsten.

Målsättningen med Flöjtens verksamhet är:

    • att ge barn en trygg och säker tillvaro.
    • att ge stöd i krissituationer.
    • att vara en resurs i socialtjänstens arbete genom att bistå med professionella observationer och erbjuda utredningar av god kvalitet.
    • att vara ett skydd för barn i utsatta situationer.

Socialtjänster ser till att det finns en Vårdplan på varje placering. En Genomförandeplan upprättas och utgår från Vårdplanen/uppdraget, i samarbete med de placerade.

Flöjten tar emot besök av anhöriga, släkt eller andra viktiga personer till de placerade. Besöken sker oftast på besöksdagarna tisdag, torsdag och söndag. Det går dock att göra undantag från detta vid behov. Flöjten kan ej ta emot djur som de boende har i sin vård.

Flöjten medverkar i inskolning i familjehem. Vid lång resväg får diskussion angående kostnad för resa och personal diskuteras med placerande kommun. I annat fall står Flöjten för kostnaden för personal och resa. När barn placeras i familjehem görs oftast ett uppföljande besök.

Flöjten följer placerade till läkare, tandläkare etc vid behov. Alla mediciner förvaras i låst medicinskåp. Planeringsmöten och uppföljning med socialsekreterare sker företrädesvis på Flöjten.

Back To Top