skip to Main Content

Riddarnäset är ett akut-, behandlings- och utredningshem för unga 13-20 år som är beläget i Nykroppa, Filipstads kommun.

I mars 2022 öppnade Riddarnäset HVB. Riddarnäset har ett delat huvudmannaskap mellan Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland. Syftet med verksamheten är att erbjuda ungdomar med särskilda behov samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst. Riddarnäset ska i form av hem för vård eller boende (HVB) bedriva verksamhet som riktar till målgruppen ungdomar 13-20 år med risk- och missbruksproblematik, samsjuklighet eller psykosociala besvär.

Riddarnäset är det andra HVB-hemmet i Sverige som organiseras på detta sätt för att kunna erbjuda en jämlik vård, en sammanhållen vårdkedja med barnens behov i centrum.  Riddarnäset ska generellt verka för att de värmländska ungdomar som placeras får möjligheter att förändra sin livssituation utifrån sin personlighet, bakgrund och förutsättningar, så att de får bättre möjligheter att leva ett fullvärdigt liv. Riddarnäset erbjuder programverksamhet riktad mot droger och andra normbrytande beteenden. Därtill finns en väl integrerad hälso- och sjukvårdsverksamhet till stöd för att möjliggöra ett helhetsperspektiv på ungdomarna hälsa. Riddarnäset har genom Region Värmland en anställd psykolog, en barnpsykiater och tre anställda sjuksköterskor. Det integrerade hälso- och sjukvårdsteamet genomför såväl screeningar som fullständiga utredningar, och finns tillgängliga i ungdomarnas vardag på Riddarnäset. Hälso- och sjukvårdsteamet erbjuder såväl psykologisk som medicinsk behandling, med kontinuerlig uppföljning.

Ungdomar som placeras på Riddarnäset får möjlighet till en meningsfull sysselsättning genom skolgång eller praktik. Under det första året har Riddarnäset sett flera goda exempel på ungdomar som lyckats bryta en negativ utveckling och under placeringstiden läst upp betyg och blivit behöriga till gymnasiet. Ungdomar som är placerade på Riddarnäset deltar regelbundet i fysisk aktivitet genom motionssim, organiserade aktiviteter i den lokala idrottshallen, träning på gym, yoga och egna fritidsaktiviteter så som till exempel fiske, ridning eller innebandy. I den strukturerade vardagen på Riddarnäset ingår kultur- och projektinslag varje vecka. Kulturprojekten innebär bland annat resor till lokala- och regionala kulturella besöksmål och evenemang. Projektinslagen innebär att ungdomarna bland annat får ägna sig åt odlings- och snickeriprojekt. Syftet med dessa inslag är att alla ungdomar, oavsett bakgrund och placeringsorsak ska få möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter de kommer att ha nytta av livet ut.

När ungdomar flyttar från Riddarnäset organiseras en planerad eftervård via barn- och ungdomspsykiatrin i de fall behov föreligger. Riddarnäset återför information till socialtjänsten och ger förslag på fortsatta insatser efter placeringstiden och medverkar således till en sammanhållen vårdkedja som utgår från varje ungdoms enskilda behov.”
Back To Top