skip to Main Content

Riddarnäset ska erbjuda ungdomarna ett individualiserat och planerat stöd, omvårdnad, kartläggning, utredning och behandling utifrån sitt riskbruk, missbruk/beroende och/eller med tillhörande normbrytande beteende i kombination med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) eller andra psykiatriska problem. Ungdomarna och i förekommande fall anhöriga ska få verktyg och övriga förutsättningar till att hantera riskbeteenden, beroende och andra normbrytande beteenden/psykosociala problem.

Arbetet tillsammans med den unge ska ske in nära samarbete med socialtjänsten, skola och anhöriga. Vi förutsätter att planering av vad som ska ske efter tiden på HVB kommer igång tidigt under vistelsen på Riddarnäset. Verksamheten ska ha ett fokus på hälsa och psykiskt mående. Vi behöver ha särskilt fokus eventuell samsjuklighet och hur den påverkar den unge. Här har Riddarnäsets personal ett särskilt ansvar för att se till att ungdomarna får adekvat vård(som är möjlig på Riddarnäset) eller blir remitterade till annan lämplig vårdgivare.

Riddarnäset ska ta emot ungdomar för kartläggning och utredning av ungdomars olika riskbeteenden, främst kring alkohol och droger, andra socialt problemskapande/normbrytande beteenden och NPF/psykiatri. Verksamheten tar emot ungdomar för behandling av olika former av risk-missbruk/beroende och andra socialt problemskapande/normbrytande beteenden. Behandlingen kan ske på plats på Riddarnäset och även efter avslutad behandlingen på enheten, i form av strukturerad eftervård. Under behandlingen utgår Riddarnäset från att anhöriga och övrigt nätverk deltar i behandlingen på ett sådant sätt att de stödjer ungdomens möjligheter till förändring. Det kan ske genom Riddarnäsets försorg eller genom socialtjänstens försorg. Det är mycket angeläget för att säkerställa att det sker ett parallellt förändringsarbete i den miljö som ungdomen ska återvända till.

Back To Top